Държавното първенство на килови яхти за Клас “IRC” и „ORC”, ще се проведе в акваторията пред гр. Балчик – от 07.09.2017 г. – 10.09.2017 г..

Организатор на проявата е Българската федерация по ветроходство – www.bulsaf.bg ,  домакин на проявата е МК „Балчик“ със любезното съдействие на „Консорциум Марина- Балчик” АД, „Св.Св. Константин и Елена холдинг” АД, „Би Ар Мениджмънт” ООД.

Заявка за участие: Entry Form_IRC_ORC_2017

 1. Проява.

Държавното първенство на килови яхти за Клас “IRC” и „ORC”, ще се проведе в акваторията

пред гр. Балчик – от 07.09.2017 г. – 10.09.2017 г..

 1. Организатор

Организатор на проявата е Българската федерация по ветроходство – www.bulsaf.bg ,

домакин на проявата е МК „Балчик“ със любезното съдействие на „Консорциум Марина-

Балчик” АД, „Св.Св. Константин и Елена холдинг” АД, „Би Ар Мениджмънт” ООД.

 1. Правила

Проявата ще се ръководи от:

– Състезателните правила по ветроходство 2017-2020 г. (RRS);

– Специалните морски разпоредби на ISAF, Приложение Б – Иншорни гонки;

– Международните правила за предпазване от сблъскванена море (МППСС)

Яхтите са задължени да се пазят чисто от всички кораби при навлизането във фарватера. За

яхта нарушила това правило ще следва санкция съгласно т. 12.

– Правилата на IRC;

– Правилата на ORC

– Наредбата на БФВ за провеждане на националните първенства и регатите по ветроходство;

– Поканата за регатата (с изключение на промените, извършени със състезателните

инструкции) и от състезателните инструкции на проявата.

 1. Заявки и срок за заявяване.

– Всяка лодка може да бъде заявена като извърши регистрация пред организатора на

проявата secretary@bulsaf.bg.

– Формулярите за заявки ще бъдат на разположение в регатния офис от 15:00 ч. в

четвъртък 07.09.2017 г. Формулярите за заявки ще могат да бъдат изтеглени и от web site на

БФВ www.bulsaf.bg и изпратени на ел. поща, посочени в т.18.

– Крайният срок за заявяване е 10 ч. в петък, 08.09.2017 г. Заявки подадени след този срок

няма дабъдат приемани.

 1. Обмер

– Всички яхти трябва да притежават валиден IRC или ORC сертификат, заверен за текущата

година.

– Всяка лодка следва да e на разположение за обмер след регистрацията в офиса на регатата,

както и да представи пред мерителите изисканите от тях при регистрацията платна

с който се състезава лодката, които са включени в сертифаката на лодката.

Обмера ще се провежда на кея на Пристанище Балчик.

– При мерителен протест, ако е необходимо подемно съоръжение намирането му е

ангажимент на протестиращия, като цената на услугата се съгласува с протестирания. Преди

да се ангажира подемното съоражение, двете страни депозират в секретариата сума

покриваща цената на услугата. След разглеждането на протеста депозита на загубилата страна

се използва за заплащане на подемното съоражение, а спечелилата страна си получава

депозита обратно. В последния състезателен ден не се приемат мерителни протести,

изискващи изваждане на яхтата от водата (за тегло, габарити на кила, руля и пр.)

 1. Класове.

Регата ще се проведе в следните класове:

Клас „IRC” Килови яхти, притежаващи IRC сертификат за текущата година.

Клас „ORC” Килови яхти, притежаващи ORC сертификат за текущата година.

При заявяване на достатъчен брой яхти, в съответният клас. те могат да бъдат разделени на

два или повече подкласа.

 1. Състезателен полигон и състезателно разстояние.

– Състезателният полигон ще бъде в акваторията пред Пристанище Балчик.

– Състезателното разстояние ще бъде дадено в състезателните инструкции на проявата.

 1. Програма на състезанието.

Предварителната програма е следната:

Четвъртък, 07.09.2017

15.00 – 19.00ч. Приемане на заявки.

Петък, 08.09.2017

09:00- 10.00ч. Приемане на заявки.

10.00ч. Техническа конференция.

12.00ч. Гонки тип качване – фордевинд (Банан).

Събота, 09.09.2017

10.30ч. Морски рейс.

Неделя, 10.09.2017

10.30ч. Гонки тип качване – фордевинд (Банан).

Възможно най-рано след изтичане на протестното време – Награждаване на призьорите и

закриване на регатата.

Никакъв предупредителен сигнал няма да бъде даван след 15:00 ч. в последния състезателен

ден.

 1. Класиране.

Класирането ще се извърши по корегирано време.

Ще се прилага минималната система на класиране – приложение А от състезателните

правила по ветроходство 2017-2020 г. (RRS).

Отделно от класирането във всеки клас ще бъде направено общо (генерално)класиране.

 1. Състезателни инструкции.

Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офиса на регатата от

15.00 ч. в четвъртък 07.09.2017 г.

 1. Протестна комисия

Протестната комисия ще бъде назначена в съответствие с правило 91 (а)

 1. Алтернативни наказания.

12.1.При нарушение на правило от Част 2 на СПВ (при среща на яхти) ще се прилага

алтернативно наказание по правило 44.1. от СПВ едно завъртане, включващо един поворот

оверщаг и един поворот фордевинд. Това изменя правило 44.1. от СПВ.

12.2. За яхти нарушили правилата за предпазване от сблъскване на море при навлизане във

зоната на фарватерите ще бъде предвидено наказание допълнителни на наказателни точки

уточнени в Състезателната инструкция.

 1. Сигурност

Всички яхти са задължени да спазват изискванията на ISAF Spacial Regulations Appendix B –

Inshore races. При подаване на заявките ще се подава от шкипера и попълнена карта за

инспекция на спасителното оборудване по образец:

 1. Награди.

Ще бъдат връчени награди на всички яхти, заели първо второ и трето място в класа си в

проявата, като и на първите три яхтите в генералното класиране.

 1. Социални прояви.

Информация за социалните прояви ще се поставя на официалното табло за съобщения и

класирането им.

 1. Застраховки.

15.1 Всяка яхта трябва да има застраховка за всички членове на екипажа.

15.2 Всяка яхта трябва да има застраховка за вреди, причинени на трети лица съобразени с

Наредбата на БФВ.

 1. Отговорност.

16.1. Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност.

16.2. Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице, свързано с

организацията на проявата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети,

нараняване или смърт на състезател, настъпили на брега или в морето по време на участие в

проява, за която се отнася тази покана.