Резултат с изображение за министерство на спорта

На вниманието на спортните клубове, желаещи да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Спорт за децата в свободното време”, за организиране и провеждане на спортни занимания за деца през 2019 г.

20.11.2018

     Министърът на младежта и спорта утвърди със Заповед № РД-09-555/20.11.2018 г. програма на ММС „Спорт за децата в свободното време” за 2019 г.

Програмата е разработена в съответствие с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 г. и Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Основна цел на Програмата е създаване на условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие.

Предоставя се възможност на спортните клубове и техните треньори да провеждат не по-малко от 6 месеца безплатни спортни занимания по предпочитан от децата спорт – 2 или 3 пъти седмично, както и за селекция на талантливи деца.

    Информираме Ви, че крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата е 17:30 ч. на 17-ти декември 2018 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща.

Образците на документи за кандидатстване и отчитане за 2019 г. са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция „Програми”, програма „Спорт за децата в свободното време” 2019 г.