Rank Name, Name E1 E2 E3 E4 S1 D Pen R/Tot Total

1

PENNES Gregoire / MARTINY Sebastien 9.3 8.8 9 8.9 9.4 2.7 39.4 89.1FRA 1371 1356 8 7.9 7.9 8 9.3 15.2 49.7

2

PRYSHCHEPAU Anton / MODZEL Viatchaslau 8.2 9.2 9.3 9.2 9.7 2.7 40.5 89BLR 3273 1297 7.3 7.9 7.6 8 8.8 15.4 48.5

3

PRAEST Daniel / JENSEN Peter 9.1 9 8.4 9.1 9.2 2.7 39.2 88DEN 6766 2110 7.6 8 6.4 7.8 9 15.4 48.8

4

MEL’NIK Mikhail / AZARYAN Sergei 8.8 8.9 8.9 8.7 9.2 2.7 38.8 87.7RUS 6907 6911 7.9 8.1 8.2 8.3 8.9 14.8 48.9

5

GOTSCHIN Fernando / GOTSCHIN Orlando 8.9 8.9 8.3 8.7 9.3 2.7 38.9 87.7NED 1293 4488 7.6 7.4 7.6 7.3 9.2 15.4 48.8

6

ZHUKOUSKI Yauhen / BARISENKA Aleksandr 8.3 9 9 9 9 2.7 38.7 83.7BLR 3300 4865 6.8 7.5 7 7.4 8.4 13.8 45

7

BYEDYEVKIN Dmytro / SATIN Oleksandr 8.8 9.1 8.9 9 9 2.7 38.6 83.4UKR 11272 7313 7.9 7.8 7.6 7.8 7.1 15 44.8

8

KOUHAR Aliaksei / SCHORI Nicolas 8.5 8.7 7.9 8.9 7.6 2.8 35.2 70.8SUI 7418 1373 6.1 6.2 5.8 6.4 5.7 11.9 35.6

9

CHERNONOS Oleksandr / NIKITIN Yuriy 8.9 9.5 9.1 9 9.5 2.7 39.8 70.3UKR 6516 2112 5 5.1 5.3 5.3 4.5 11.1 30.5

10

KOVALEV Sergey / CHERNOIVANOV Evgeny 8.9 8.8 8.9 8.7 9.4 3.1 39.6 64.6RUS 9396 6639 4 4 4 4 4.6 7.8 25

11

PETKOV Aleksandar / IVANOV Yasen 7.6 7.8 7.9 7.7 8.9 2.9 36.2 59.4BUL 5868 6697 3.8 3.5 3.8 3.6 4.4 7 23.2

12

GAUDRY Blake / MORRIS William 8.7 8.3 8.9 8.5 8.5 3.3 37.5 57.2AUS 6613 17353 3.2 3 3.4 3 3.6 6.3 19.7

 

1

PENNES Gregoire / MARTINY Sebastien 9.3 8.8 9 8.9 9.4 2.7 39.4 89.1FRA 1371 1356 8 7.9 7.9 8 9.3 15.2 49.7

2

PRYSHCHEPAU Anton / MODZEL Viatchaslau 8.2 9.2 9.3 9.2 9.7 2.7 40.5 89BLR 3273 1297 7.3 7.9 7.6 8 8.8 15.4 48.5

3

PRAEST Daniel / JENSEN Peter 9.1 9 8.4 9.1 9.2 2.7 39.2 88DEN 6766 2110 7.6 8 6.4 7.8 9 15.4 48.8

4

MEL’NIK Mikhail / AZARYAN Sergei 8.8 8.9 8.9 8.7 9.2 2.7 38.8 87.7RUS 6907 6911 7.9 8.1 8.2 8.3 8.9 14.8 48.9

5

GOTSCHIN Fernando / GOTSCHIN Orlando 8.9 8.9 8.3 8.7 9.3 2.7 38.9 87.7NED 1293 4488 7.6 7.4 7.6 7.3 9.2 15.4 48.8

6

ZHUKOUSKI Yauhen / BARISENKA Aleksandr 8.3 9 9 9 9 2.7 38.7 83.7BLR 3300 4865 6.8 7.5 7 7.4 8.4 13.8 45

7

BYEDYEVKIN Dmytro / SATIN Oleksandr 8.8 9.1 8.9 9 9 2.7 38.6 83.4UKR 11272 7313 7.9 7.8 7.6 7.8 7.1 15 44.8

8

KOUHAR Aliaksei / SCHORI Nicolas 8.5 8.7 7.9 8.9 7.6 2.8 35.2 70.8SUI 7418 1373 6.1 6.2 5.8 6.4 5.7 11.9 35.6

9

CHERNONOS Oleksandr / NIKITIN Yuriy 8.9 9.5 9.1 9 9.5 2.7 39.8 70.3UKR 6516 2112 5 5.1 5.3 5.3 4.5 11.1 30.5

10

KOVALEV Sergey / CHERNOIVANOV Evgeny 8.9 8.8 8.9 8.7 9.4 3.1 39.6 64.6RUS 9396 6639 4 4 4 4 4.6 7.8 25

11

PETKOV Aleksandar / IVANOV Yasen 7.6 7.8 7.9 7.7 8.9 2.9 36.2 59.4BUL 5868 6697 3.8 3.5 3.8 3.6 4.4 7 23.2

12

GAUDRY Blake / MORRIS William 8.7 8.3 8.9 8.5 8.5 3.3 37.5 57.2AUS 6613 17353 3.2 3 3.4 3 3.6 6.3 19.7

1

PENNES Gregoire / MARTINY Sebastien 9.3 8.8 9 8.9 9.4 2.7 39.4 89.1FRA 1371 1356 8 7.9 7.9 8 9.3 15.2 49.7

2

PRYSHCHEPAU Anton / MODZEL Viatchaslau 8.2 9.2 9.3 9.2 9.7 2.7 40.5 89BLR 3273 1297 7.3 7.9 7.6 8 8.8 15.4 48.5

3

PRAEST Daniel / JENSEN Peter 9.1 9 8.4 9.1 9.2 2.7 39.2 88DEN 6766 2110 7.6 8 6.4 7.8 9 15.4 48.8

4

MEL’NIK Mikhail / AZARYAN Sergei 8.8 8.9 8.9 8.7 9.2 2.7 38.8 87.7RUS 6907 6911 7.9 8.1 8.2 8.3 8.9 14.8 48.9

5

GOTSCHIN Fernando / GOTSCHIN Orlando 8.9 8.9 8.3 8.7 9.3 2.7 38.9 87.7NED 1293 4488 7.6 7.4 7.6 7.3 9.2 15.4 48.8

6

ZHUKOUSKI Yauhen / BARISENKA Aleksandr 8.3 9 9 9 9 2.7 38.7 83.7BLR 3300 4865 6.8 7.5 7 7.4 8.4 13.8 45

7

BYEDYEVKIN Dmytro / SATIN Oleksandr 8.8 9.1 8.9 9 9 2.7 38.6 83.4UKR 11272 7313 7.9 7.8 7.6 7.8 7.1 15 44.8

8

KOUHAR Aliaksei / SCHORI Nicolas 8.5 8.7 7.9 8.9 7.6 2.8 35.2 70.8SUI 7418 1373 6.1 6.2 5.8 6.4 5.7 11.9 35.6

9

CHERNONOS Oleksandr / NIKITIN Yuriy 8.9 9.5 9.1 9 9.5 2.7 39.8 70.3UKR 6516 2112 5 5.1 5.3 5.3 4.5 11.1 30.5

10

KOVALEV Sergey / CHERNOIVANOV Evgeny 8.9 8.8 8.9 8.7 9.4 3.1 39.6 64.6RUS 9396 6639 4 4 4 4 4.6 7.8 25

11

PETKOV Aleksandar / IVANOV Yasen 7.6 7.8 7.9 7.7 8.9 2.9 36.2 59.4BUL 5868 6697 3.8 3.5 3.8 3.6 4.4 7 23.2

12

GAUDRY Blake / MORRIS William 8.7 8.3 8.9 8.5 8.5 3.3 37.5 57.2AUS 6613 17353 3.2 3 3.4 3 3.6 6.3 19.7