На снимката: Николай Владимиров, директор на варненското спортно училище 

УСЛОВИЯ

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СУ”Г.БЕНКОВСКИ”- ВАРНА

 ДЪРЖАВЕН ПЛАН- ПРИЕМ  ЗА  УЧЕБНАТА  2011/2012 г.

Прием  след завършен  IV  клас :

–          баскетбол / момичета и момчета /

–          борба св.стил / момичета и момчета /

–          борба кл.стил /  момчета /

–          лека атлетика / момичета и момчета /

–          модерен петобой / момичета и момчета /

–          плуване / момичета и момчета /

–          спортна гимнастика / момичета и момчета /

–          художествена гимнастика

Прием  след завършен  V  клас :

–          академично гребане / момичета и момчета /

–          баскетбол / момичета и момчета /

–          бокс  / момчета /

–          борба св.стил / момичета и момчета /

–          борба –кл. стил/ момчета /

–          вдигане тежести / момчета /

–          волейбол / момичета и момчета /

–          каяк / момичета и момчета /,  кану  / момчета /

–          кик бокс / момичета и момчета /

–          лека атлетика / момичета и момчета /

–          плуване / момичета и момчета /

–          спортна гимнастика / момичета и момчета /

–          спортна стрелба / момичета и момчета /

–          сумо / момчета /

Прием  след завършен VІ  клас :

–          академично гребане / момичета и момчета /

–          баскетбол / момичета и момчета /

–          бокс / момчета /

–          борба св.стил / момичета и момчета /

–          борба –кл. стил/ момчета /

–          вдигане тежести / момчета /

–          волейбол / момчета /

–          каяк / момичета и момчета /,  кану  / момчета /

–          кик бокс / момичета и момчета /

–          лека атлетика / момичета и момчета /

–          спортна стрелба / момичета и момчета /

–          сумо / момчета /

–          хандбал / момчета /

К А Н Д И Д А Т И

 

В  училището се приемат ученици, отговарящи  на следните условия :

–     да са завършили успешно  IV , V или VІ клас  през учебната 2010/11 г.

–          да са здрави и да нямат физически и психически недостатъци.

                        Учениците имат право да положат приемен изпит по един или два спорта.

Кандидатите подават за ПЪРВИ ТУР от 1 до 17 юни 2011 г,

 за  ВТОРИ ТУР от 10  до 19 август 2011г. следните  ДОКУМЕНТИ от 8.30  до  16.00ч.  :

1. ЗАЯВЛЕНИЕ  по образец на училището, подписано от ученика и родителя                                                                           / настойника или попечителя /

2. Копие на УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършен начален етап на основно образование или копие на УЧЕНИЧЕСКА КНИЖКА за завършилите V, VІ клас

3.АКТ   ЗА  РАЖДАНЕ и негово копие 

4. МЕДИЦИНСКО  СВИДЕТЕЛСТВО със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар, придружено  от медицински картон с  нанесени имунизации

5. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА  ПОЛИЦА  “Злополука” за дните на изпита по вида спорт./ организирано застраховане в Спортно училище /

МЯСТО  И  ВРЕМЕ  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ИЗПИТИТЕ

 

ИЗПИТИТЕ  се провеждат в два дни :

            ПЪРВИ   ДЕН –  изпит за проверка на способностите по съответния вид спорт, включващ : тестове за технико-тактически умения; за кондиция  и за координация;  психологически.

            Начален час – 8.30 часа.

            ВТОРИ  ДЕН  – медико-биологически  тестове в  МЦРСМ

            Начален час  8.00 часа,  зали “Простор”,  етаж  ІІ

ЗА  ПРИЕМНИТЕ  ИЗПИТИ  КАНДИДАТИТЕ  НОСЯТ  СПОРТЕН  ЕКИП

 

І-ви   тур   20 – 24   юни  2011 г.

 

ДАТА             ДЕН                                        НАЧАЛЕН ЧАС       МЯСТО

20 – 21  юни   / понеделник, вторник /      от 8.30 часа  

                                    бокс                                                                            зала по бокс в СУ

                        лека атлетика                                                             зала” Простор”

спортна гимнастика                                                 зала” Простор”

                        сумо                                                                            зала” Простор”

21 – 22  юни   / вторник, сряда /                от 8.30 часа

борба свободен стил                                                 зала” Простор”                      борба класически стил                                            зала” Простор”

плуване                                                                      басейн”Приморски”

хандбал                                                                      зала” Простор”

художествена гимнастика                                       зала” Простор”

 

 

22 – 23  юни   / сряда,четвъртък /              от 8.30 часа                          

баскетбол                                                                   зала” Хр.Борисов”

волейбол                                                                    зала” Хр.Борисов”

кик бокс                                                                     зала по бокс в СУ

23 – 24  юни   / четвъртък ,петък/             от 8.30 часа                          

                        академично гребане                                                  зала” Простор”

                        вдигане тежести                                                        зала” Простор”

кану-каяк                                                                   зала” Простор”

модерен петобой                                                       басейн”Приморски”

спортна стрелба                                                        зала” Простор”

                        ІІ-ри  тур   22-23  август 2011г.

На втория тур се провеждат  изпити за попълване на незаетите   места  от първи тур  след завършен  IV,V и  VІ клас  и попълване на освободените места в  класовете.

            22  август / понеделник /                            от  8.30 часа

Тестове по  моделна  характеристика  за  всички спортове,  в които има свободни             места.

            23 август / вторник /                                   от  8.00 часа

            Основен медицински преглед в МЦРСМ – зали “Простор”.

ЗАПИСВАНЕТО  на приетите ученици

                       

от  І-ви   тур  се извършва  от 1  до  8  юли

Местата на незаписаните се в срок се обявяват за свободни на 13.VІІ.2011г. и следващите по реда на сбора на точки кандидати се записват в периода 13–15.VІІ.2011г. 

                        от  ІІ-ри  тур  се извършва  от 26 до  30  август

В   на училището се представят следните документи :

1.Оригинал   на  удостоверение за завършен  клас.

2. Личен  здравен картон

3. Декларация подписана от родител.

Децата от други селища ползват  средношколско общежитие.

            Дипломираните ученици имат право да кандидатстват във  всички висши         учебни заведения у  нас и в чужбина.

ЗА  СПРАВКИ :                    301 851 – Пом. директор спортна подготовка

                                                            301 891 – канцелария

e-mail:  su_gb@mail.bg                      web: sportnovarna.com

            АДРЕС :                     гр.  ВАРНА,  ЖК  “ЧАЙКА”,  ул.   “РУПИ”   №1.

Николай Владимиров

Директор на СУ „Г. Бенковски” – Варна