Неделчо Гергинов/ляво/ и Антон Жожев

Неделчо Гергинов, шеф на регионалната дирекция на спортния тотализатор във Варна днес събра спортни деятели, ръководители на града и журналисти за да покаже новата система за обработка на фишове. Зам.кметът Антон Жожев бе сред гостиштеи, а също и бившият директопр на Спорт тото във Варна Иван Коев.

От 21 януари 2013 г. като непосредствен израз на политиката за утвърждаване на нов имидж, съответстващ на световните тенденции в сектора на числовите лотарийни игри и игрите със залагания върху резултати от спортни състезания, Български спортен тотализатор (БСТ) стартира въведената в експлоатация нова централна компютърна система за приемане и обработка на залозите за участие в игрите, организирани от него (Системата).

В периода  2010 г. – 2012 г., БСТ предприе конкретни действия за привеждане в изпълнение отдавна стоящата пред него стратегическа цел за оптимизиране на дейността си като поетапно намери и въведе съвременни технически, функционални и организационни решения. Обобщен израз на изпълнението на тези процеси е изградената нова Система, която съчетава установени практики в областта на информационните технологии, а така също – и в електронните съобщителни услуги. Реализираното доведе до оптимизиране и повишаване на ефективността на дейността на БСТ, до внедряване на съвременни технически решения и оборудване, които улесняват достъпа до игрите, позволяват да се увеличи периода за залагане и да се привлече по-широк кръг участници.За реализирането на новата Система са изградени, оборудвани и свързани два компютърни Центъра (основен и резервен/, разработени, доставени и инсталирани са над хиляда терминални устройства. При избора на посочените технологии е приложен индивидуален подход, като е обърнато внимание изцяло на специфичната дейност на БСТ. Между двата компютърни центъра и между тях и терминалните устройства, намиращи се на местата за приемане на залози, са осигурени дублирани комуникационни връзки, предоставящи постоянна свързаност. За участието в игрите чрез новата Система са предвидени и отпечатани еднопластови удостоверителни

 

знаци /фишове/, като след тяхната обработка ще бъдат издавани квитанции, потвърждаващи направените залози, срещу които ще бъдат изплащани печалбите. За работата с новата Система са проведени редица специализирани обучения – както на служителите от приемателната мрежа, които ще оперират с новите терминални устройства, така и на административния персонал, който пряко ще борави, ръководи и контролира дейността на компютърните системи. Ръководният състав на БСТ е запознат с функционалностите на новата Система, на база на което са усъвършенствани вътрешните процеси в начина на протичане дейността на предприятието. Системата е разработена по начин, който отчита текущите бизнес процеси в предприятието и в същото време позволява тяхното бързо адаптиране към иновациите в динамично развиващата се сфера на информационните и съобщителни технологии и към инструментите за работа с електронно базираните интернет услуги.

Въвеждането на Системата води до вътрешна промяна в живота на предприятието, насочена към подобряване на начина на предлагане на продуктите му. От участниците в игрите се очаква да оценят и да се възползват от:

– предоставянето на удължено време за приемане на залози за участие в игрите преди провеждане на съответен тираж /всички места за приемане на залози ще могат да приключват даден тираж в един и същ интервал от време – 1 /един/ час преди даденото теглене на числа/;

– стартиране приемането на залози за следващ тираж 30 минути след приключване на тегленето на числата за даден тираж;

– обявяване на информацията по игри за изтеглени числа и печалби 40 минути след всеки проведен тираж във всички места за приемане на залози и на официалната страница на Българския спортен тотализатор – www.toto.bg;

– изплащане на печалби до 200 лева, започващо във всяки един тото-пункт 1 /един/ час след проведено теглене на даден тираж;

– опцията за незабавна проверка на детайлите на направения от тях залог /участник ще може да сравни подадените от него данни и тези, разчетени от Системата чрез квитанцията за направен залог /;

–  възможност за участниците да запазват попълнените си фишове с предвиждания/прогнози и да ги подават отново в приемателните пунктове на БСТ.

– избор за получаване на печалба чрез нов канал – използване услугите на банкови институции при печалба в размер между 200 и 1 000 лева;

– удобство при получаване на малка печалба /до двеста лева/ – всеки един участник, притежател на квитанция за подаден залог, може да я провери за наличие на печалба и може да поиска нейното изплащане във всяко едно място за приемане на залози за игрите на БСТ;

– в най-кратък срок – разкриване на нови денонощни тотопунктове за приемане на залози;

– технически потенциал на Системата за приемане на залози, даващи на БСТ възможност за участие в рамките на европейските мегалотарии „Евромилиони“ и „Евроджакпот“, както и чрез интернет и SMS игри.

Системата е изградена при прилагане на стандартите за информационна сигурност, което гарантира достоверност на обработката на залози и обезпечава законово утвърдения  процес на боравене с данни.

Промените, последица от стартирането на новата Система, не променят условията на игрите, организирани от БСТ – запазва се възможността за участие чрез попълване на фиш, за прогнозиране на резултатите в тото игрите чрез отбелязване на комбинации от цифри и прилагане на системи за съкратено записване, за подаване на абонаментни залози /за 1, 2 и 10 тиража/; тегленето на числата ще се извършва публично, в присъствието на назначена комисия – чрез одобрено игрално оборудване, а предаванията ще могат да се наблюдават в реално време от Телевизионния екран ; печалбите ще се изплащат в досега съществуващите срокове. Всеки един участник в тото-игрите на БСТ ще си запази  възможността за спечелване на награда от играта Втори ТОТО шанс, в която участва без заплащане на допълнителна сума, а стойността на залога – остава непроменен.

С въведените промени БСТ изгражда облик на съвременно търговско предприятие, работещо в крак със световните тенденции в областта на хазарта, удовлетворяващо потребностите на пазара и показващо способности за постигане на вменената му със закона единствена цел – да набира средства за подпомагане на спорта и физическото възпитание в Република България.