Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì-2011. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
Руската двойка Татяна Волосожар и Максим Транков победиха в първия етап от Гран При по фигурно пързаляне в Детройт. Те отново подобриха световния рекорд в кратката и волната програма в оценките. Същото направиха и на старта на сериите в Оберсдорф.В крайна сметка двамата постигнаха бал от 1,4/83,05/, а във волната програма-4,35 8154,66/.Така общата оценка е 237,71 т.