У С Т А В

 

на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФУТБОЛА В ГРАД ВАРНА”

 

 

 1. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статут

 

Чл. 1. (1) Сдружението „СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФУТБОЛА В ГРАД ВАРНА“ е юридическо лице с нестопанска цел, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решенията на събранието.

 

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

 

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

 

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимия членски внос.

 

Наименование

 

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е :

„СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФУТБОЛА В ГРАД ВАРНА”.

 

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, Съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

 

Седалище и адрес на управление

 

Чл. 3. Седалището и адресът на управление е в гр. Варна, Община Варна, ……………………

 

Символи и знаци

 

Чл. 4. „СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФУТБОЛА В ГРАД ВАРНА” има собствен печат, който се разработва от Управителния съвет и се одобрява от Общото събрание.

 

Срок

 

Чл. 5. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

Определяне на дейността

 

Чл. 6. „СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФУТБОЛА В ГРАД ВАРНА” е независимо, доброволно и самоуправляващо се сдружение с нестопанска цел, което осъществява общественополезна дейност със следния предмет:

 

– Масовизиране на футбола като спортна игра и подпомагане на неговото разпространение чрез изработване и осъществяване на целенасочени програми за развитието му, с цел утвърждаването на неговите образователни, обединяващи и хуманитарни ценности;

 

– Създаване на условия за отстраняване на всякакви негативни явления, уронващи престижа на спорта, на футбола и на футболните клубове във Варна;

– Координиране и подпомагане на масовото практикуване на футболната игра на професионално и аматьорско ниво;

 

– Организиране на спортни състезания по футбол.

 

Основни цели на сдружението

 

Чл. 7. Основни цели на сдружението са:

 

 1. Развитието на футбола на територията на Община Варна и увеличаването на броя на занимаващите се с този спорт чрез привличане на обществеността в този процес, утвърждаването на физическото възпитание и спортното майсторство на подрастващото поколение, както и масовизирането на футболната игра.

 

 1. Оказване на съдействие за подобряване на условията и базата за подготовка на професионалните и аматьорските футболни клубове във Варна.

 

 1. Осигуряването на възможности и подпомагането на изявитете на български футболисти у нас и в чужбина.

 

 1. Насърчаване на творческата активност и самоинициатива на треньори, специалисти, деятели, ръководители и любители, както и подготовката на висококвалифицирани специалисти и спортисти.

 

 1. Защитата на правата и интересите на членовете на сдружението, отнасящи се до неговата дейност.

 

Средства за постигане на целите на сдружението

 

Чл. 8. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 

 1. Приемане и изпълнение на програма за развитието на футбола във Варна в съответствие с националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта, както и с програмите и правилата на БФС.

 

 1. Организиране и провеждане на работни срещи, курсове, обучения, семинари и дискусии.

 

 1. Организиране и провеждане на състезания, конференции, срещи и други изяви, свързани с футбола.

 

 1. Провеждане на учебно-възпитателни и квалификационни курсове.

 

 1. Популяризиране на футбола сред обществеността, чрез предоставяне на информация на медиите относно футболни прояви, организирани от варненските футболни клубове.

 

 1. Извършване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност на сдружението, за която е регистрирано, с цел използване на прихода за постигане на определените в Устава цели.

 

7.Изграждане собствени фондове с помощта на спонсори, дарители, публични субсидии и др.

 

 

 1. ЧЛЕНСТВО

 

Членски права и задължения

 

Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат физически и юридически лица.

 

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав и плаща редовно членския си внос.

 

(3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав и плаща редовно членския си внос.

 

Права на членовете на сдружението

 

Чл. 10. Всеки член на сдружението има право:

 

 1. Да участва в дейността на сдружението, а в работата на ОС когато това се предвижда от този Устав;

 

 1. Да гласува в Общото събрание когато това се предвижда от този Устав, както и да бъде избиран в органите на управление на сдружението;

 

 1. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

 

 1. Да иска обяснения от органите на сдружението за неизпълнение на решения;

 

 1. Да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му;

 

 1. Да бъде информиран за дейността на сдружението;

 

 1. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

 

Задължения на членовете на сдружението

 

Чл. 11. Всеки член на сдружението е длъжен:

 

 1. Да внася членския си внос;

 

 1. Да спазва Устава на сдружението и да изпълнява решенията на Общото събрание и да работи за постигане на неговите цели;

 

 1. Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговият обществен авторитет;

 

 1. Да пази материалната база на сдружението.

 

Чл. 12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

 

Придобиване на членство

 

Чл. 13. (1) Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание.

 

(2) Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет чрез неговия председател, който предлага молбата за приемане на Общото събрание.

 

(3) Приемането на нови членове от Общото събрание става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

 

Прекратяване на членство

 

Чл. 14. (1) Членството се прекратява:

 

 1. С едностранно волеизявление до Управителния съвет на сдружението;

 

 1. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение;

 

 1. С изключване;

 

 1. С прекратяване на юридическото лице – член на сдружението;

 

 1. При отпадане.

 

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличие на виновно поведение, с което се нарушава принципите на които се оснавава сдружението и/или е насочено против целите му и което поведение прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

 

(3) Отпадане на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и се документира с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 

(4) Внесените от изключения или прекратилия членството вноски остават в полза на сдружението.

 

 

III. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 15. (1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

 

Чл. 16. (1) Източници на средства на сдружението са: членски внос, такси от курсове, семинари и др., спонсорства, дарения, целеви средства по договори на сдружението, завещания, субсидии, средства от допълнителната стопанска дейност, помощи, участие в стопанска дейност на други дружества, отдаване под наем на собствено имущество и др. приходи от законосъобразни източници.

 

(2) Членският внос е в размер на 5 /пет/ лева на година и се плаща изцяло, след вписване на сдружението в регистъра воден към Окръжен Съд – Варна. Срокът за изплащането на членския внос е до 31 декември на съответната година.

 

Чл. 17. (1) По решение на Общото събрание, членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 /две трети/ от присъстващите на събранието.

 

(2) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

 

(3) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 2 се определя от Общото събрание на сдружението.

 

(4) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

 

Допълнителна стопанска дейност

 

Чл. 18. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, ако тя е свързана с предмета на основната му дейност и прихода от нея се разходва за постигане на предвидените в настоящия Устав цели. Тя може да бъде: проектиране и изграждане на материално-техническа база за постигане целите на сдружението и поддържане предоставената и създадена вече такава, отдаване под наем на собствено движимо и недвижимо имущество, организиране на школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна дейност, изграждане и стопанисване на спортни обекти и съоръжения и др.

 

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

 

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

 

 

 1. УПРАВЛЕНИЕ

 

Органи на сдружението

 

Чл. 19. Органите на сдружението са Общото събрание, Управителния съвет и Контролния съвет.

 

Компетентност на Общото събрание

 

Чл. 20. (1) Общото събрание:

 

 1. Изменя и допълва Устава на сдружението, който се подписва от Председателя на сдружението, Председателя на Общото събрание и секретаря;

 

 1. Приема други вътрешни актове;

 

 1. Преобразува и прекратява сдружението;

 

 1. Приема и изключва членове;

 

 1. Избира и освобождава Председателя и членовете на Управителния съвет и членовете на Контролния съвет;

 

 1. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;

 

 1. Назначава ликвидатори при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

 

 1. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

 

 1. Взема решение за участие в други организации;

 

 1. Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

 

 1. Приема бюджета на сдружението;

 

 1. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос;

 

 1. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

 

 1. Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на Закона и

Устава на сдружението;

 

 1. Освобождава от отговорност членове на Управителния съвет;

 

 1. Обсъжда и взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на сдружението, когато Закона или този Устав предвиждат това изрично.

 

(2) Общото събрание може да възложи изпълнението на правата по ал. /1/, т. 2, т. 4, т. 9 и т. 12 на Управителния съвет на сдружението.

 

Провеждане на Общо събрание

 

Чл. 21. (1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно – редовно Общо събрание.

 

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

 

Свикване на Общото събрание

 

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика по искане на една трета от членовете на сдружението.

 

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

 

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, която се поставя чрез залепване на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението, най-малко 30 дни преди насрочения ден за провеждане на Общо събрание

 

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

 

Право на сведение

 

Чл. 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на поставяне на поканата за свикване. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

 

Списък на присъстващите

 

Чл. 24. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

 

(2) В списъка по предходната алинея се включват членове, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

 

Кворум

 

Чл. 25. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членовете имащи право да участват в Общото Събрание и представляващи повече от половината от съставът му. При липса на кворум, заседанието се отлага за след един час, след обявения и се провежда независимо от броя на присъстващите членове – учредители.

 

Право на глас

 

Чл. 26. (1) Всеки член има право на един глас.

 

(2) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 

Конфликт на интереси

 

Чл. 27. Член не може да участва в гласуването за:

 

 1. Предявяване на искове срещу него;

 

 1. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;

 

 1. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

 

 1. При решаване на въпроси, отнасящи се за юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Мнозинство

 

Чл. 28. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите членове-учредители.

 

(2) За решенията по чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите.

 

Решения

 

Чл. 29. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в дневния ред, освен когато всички членове присъстват на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

 

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според Закона те влизат в сила след обнародване.

 

Протокол

 

Чл. 30. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Закона.

 

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите свързани със свикването на Общото събрание.

 

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Управителен съвет

 

Чл. 31. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

 

(2) Членовете на Управителния съвет и неговия председател се избират от Общото събрание за срок от 3 /три/ години. След изтичане на мандата, Управителният съвет продължава да изпълнява своите функции до избиране на нов Управителен съвет.

 

(3) Управителният съвет е в състав от 3 /трима/ души, които са членове на сдружението.

 

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител.

 

(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

 

Чл. 32. (1) Членовете на Управителния съвет – физически лица, трябва да:

 

 1. Имат постоянно местоживеене в страната;

 

 1. Притежават подходяща професионална квалификация и опит;

 

 1. Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

 

Права и задължения на Управителния съвет

 

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

 

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

 

(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Заместник- председател и секретар, от членовете си.

 

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

 

(5) Всеки член на съвета може да поиска от председателя заседание за обсъждане на отделни въпроси.

 

(6) Управителният съвет:

 

 1. Управлява сдружението и го представлява пред трети лица, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

 

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

 

 1. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

 

 1. Приема организационно-управленската структура и други вътрешни правила на сдружението.

 

 1. Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година, при спазване изискванията на Устава и Закона.

 

 1. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

 

 1. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.

 

 1. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.

 

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

 

 1. Взема решения за създаване на временно или постоянно действащи помощни органи с конкретно посочени функции и срок на действие.

 

 1. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

 

 1. Взема решения за теглене на заеми, при спазване изискванията на Устава и Закона.

 

Кворум и мнозинство

 

Чл. 34. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

 

(2) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, освен в случаите на чл. 33, ал. 6, т. 5, т. 6, и т. 12 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

 

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

 

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 

 1. Съществена промяна на дейността на сдружението;

 

 1. Съществени организационни промени;

 

 1. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество.

 

(5) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протокола за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

 

Чл. 35. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите на откритост, достоверност и своевременност.

 

Отговорност на членовете на Управителния съвет

 

Чл. 36. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на сдружението.

 

(2) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

Председател

 

Чл. 37. (1) Председателят на сдружението е Председател и на Управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.

 

(2) Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява за извършване на определени действия.

 

(3) Председателят:

 

 1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

 

 1. Организира дейността на сдружението и осъществява оперативното му ръководство;

 

 1. Представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.

 

Контролен съвет

 

Чл. 38. (1) Контролният съвет се избира от Общото събрание за срок от 3 /три/ години и се състои от 3 /трима/ члена измежду членовете на сдружението. Контролният съвет избира от състава си председател.

 

(2) Контролният съвет осъществява превантивен и последващ контрол върху финансовата и деловата работа на сдружението, следи за изпълнение решенията на Общото събрание, спазване на този Устав и опазване на имуществото на сдружението.

 

(3) Когато член на Контролния съвет констатира нарушение, в тридневен срок той свиква Съвета на заседание за разглеждане на нарушението. Заседанието е редовно, ако на него присъстват всички членове на Контролния съвет.

 

(4) Когато констатира нарушение на Устава, Контролният съвет отправя искане до Управителния съвет за свикване на Общо събрание в 14-дневен срок.

 

 

 1. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

Документи по годишното приключване

 

Чл. 39. Ежегодно, до края на месец февруари, Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводител.

 

Съдържание на отчета за дейността

 

Чл. 40. (1) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.

 

(2) Частта от отчета на приходите и разходите, която се отнася до изразходването на държавна или общинска субсидия се представя на съответната институция.

 

Проверка на годишното приключване

 

Чл. 41. (1) При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет от експерт-счетоводител въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката отчета не може да се приеме.

 

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

 

Избор на експерт-счетоводител

 

Чл. 42. (1) Експерт-счетоводителят се определя от Общото събрание.

 

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година той се назначава от Управителния съвет.

 

Приемане на годишното приключване

 

Чл. 43. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет и отчета за дейността, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

 

Задължителна отчетна информация

 

Чл. 44. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

Дивидент

 

Чл. 45. Сдружението не разпределя печалба.

 

Книги на дружеството

 

Чл. 46. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика. Протоколите се съхраняват от председателя и всеки член на сдружението може да се запознае със съдържанието на протоколите.

 

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената, ЕГН и адресите на всички членове – физически лица, както и наименованието, седалището, адреса на управление и ЕИК на членовете – юридически лица.

 

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Основание за прекратяване

 

Чл. 47. Сдружението се прекратява:

 

 1. По решение на Общото събрание;

 

 1. При обявяване в несъстоятелност;

 

 1. С решение на Окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

 

Преобразуване

 

Чл. 48. Сдружението не може да се преобразува от юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност в юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза.

 

 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 49. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

 

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или от определено от него лице. То извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението.

 

(3) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 

 1. учредителите и настоящите и бивши членове;

 

 1. лицата, били в състава на органите и служителите му;

 

 1. ликвидаторите, освен дължимото им възнаграждение;

 

 1. съпрузите на лицата по т. 1-3;

 

 1. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

 

 1. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

(4) Ако ликвидатор не е опрелделен по реда на ал. 2 той се определя от Окръжния съд по седалището на сдружението.

 

(5) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението с наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.

 

(6) Имуществото останало, след удовлетворяване   на кредиторите на сдружението се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на обществено полезна дейност със същата или близка нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел за обществено полезна дейност.

 

 

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Вписване в централния регистър

 

Чл. 50. След съдебната регистрация, сдружението следва да бъде вписано в Централния регистър на сдруженията с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, при спазване изискванията на ЗЮЛНЦ. На вписване в регистъра подлежат и промените в обсоятелствата, подлежащи на вписване.

 

 

 1. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 51. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него или в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл. 52. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

 

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали членове на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел „СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФУТБОЛА В ГРАД ВАРНА”.